LetsA - LETS regio Alkmaar

Aanmelden/ informatie

Letsa informatieOm te handelen bij LetsA moet je lid zijn van de LetsA vereniging.
​Verdere informatie kun je aanvragen door het mailformulier in te vullen.

 
Huishoudelijk reglement
In het Huishoudelijk Reglement van ruilkring LetsA wordt de organisatiestructuur uitgelegd evenals de rechten en verantwoordelijkheden van de deelnemers van LetsA en het bestuur.
 
Bij inschrijving als deelnemer, minimum leeftijd 18 jaar, geldt de ondertekening van het inschrijfformulier als akkoordverklaring met dit Huishoudelijk Reglement.
 
Voorwaarden deelname LetsA:
Om te kunnen deelnemen aan LetsA moet er een ondertekend inschrijfformulier zijn ontvangen door de administratie en de geld(Euro)contributie zijn ontvangen door de penningmeester. We berekenen de te betalen jaarcontributie op maandbasis, dus als je later in het jaar lid wordt, hoef je alleen voor de resterende maanden te betalen. Per 1 januari gaat de jaarcontributie in. 
 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Met de Euro’s worden de kosten die we maken voor de vereniging betaald. 
 
Op één LetsA rekeningnummer kunnen maximaal twee huisgenoten deelnemer zijn. Na het ontvangen van je inschrijfformulier krijg je een LetsA lidnr., een welkomstbrief, tips om te handelen en het laatste Zonnebericht, welke 2 keer per jaar uitkomt. Om handelen wat gemakkelijker te maken mag je voor een periode van 3 maanden 50 Zonnen rood staan.
 
Hoe werkt het? 
Zonnetjes
Onze betaaleenheid is dus “Zonnetjes”, dit is fictief geld dat ontstaat bij een transactie tussen twee deelnemers; Zonnetjes zijn alleen geldig binnen LetsA. Vanuit het bestuur adviseren wij een uurloon van 20 Zonnen per uur, maar uiteindelijk bepalen de leden die de transactie aangaan dit zelf.
 
De waarde van het Zonnetje is niet gekoppeld aan de Euro, maar als omrekening zou 1 Zon € 0,50 waard zijn. Dit is vooral handig bij diensten die lange tijd vergen maar niet erg arbeid intensief zijn, zoals het bakken van een brood, dit kan in tijd 2 uur duren, maar als je dan 40 Zon rekent zou dit omgerekend naar Euro’s € 20 voor een broodje zijn.
 
Zonnetjes kunnen niet tegen Euro's worden omgewisseld bij LetsA, noch kan LetsA Zonnetjes verkopen tegen Euro's. Als er bij opzegging van het lidmaatschap nog een negatief saldo aan Zonnen staat, vraagt het bestuur om deze Zonnenwaarde in Euro's te voldoen. Dit gebeurt pas na een half jaar op een opschoningsstatus waarbij je kunt proberen om de Zonnen bij te verdienen.
 
Deelnemers mogen zowel een positief als een negatief aantal Zonnetjes hebben, binnen door de vereniging vastgestelde limieten. Deze liggen tussen de 50 Zonnen negatief (voor de termijn van 3 maanden) en 300 Zonnen positief. Binnen de ruilkring kennen we geen winst en ook geen rente.
  
Transacties
Elke deelnemer is op ieder moment vrij om een transactie wel of niet aan te gaan. Het is wel verstandig om een goede euro en zonnen afspraak van te voren te maken met elkaar. Euro’s kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden voor benzinevergoeding of voor gekochte goederen, nodig voor de klus. De betaling van zonnetjes kan via een cheque (verkrijgbaar bij de organisatie) of via de website www.letsa.nl.
 
 
Organisatie
Bestuur
Het bestuur van LetsA bestaat uit drie deelnemers (voorzitter, penningmeester, secretaris). Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de Algemene Leden Vergadering.  Voor de uitvoering van taken kan het bestuur werkgroepen instellen, zoals voor de organisatie van de bijeenkomsten, ledenadministratie, Zonnebericht, promotie etc. Voor de functies binnen de werkgroepen komt elke deelnemer in aanmerking. Het bestuur zal bij meerdere gegadigden voor een functie de keus maken op basis van geschiktheid.
 
 
Privacy verklaring
De deelnemer geeft toestemming aan LetsA om relevante gegevens over deelname vast te leggen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Het bestuur zal deze informatie alleen bekend maken door interne publicaties. LetsA verplicht zich om geen gegevens over haar deelnemers aan derden te verstrekken.
 
Verantwoording
LetsA en/of bestuur is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de goederen en diensten die door de deelnemers worden verhandeld. Ook is LetsA en/of bestuur niet aansprakelijk voor daarbij optredend persoonlijk letsel of schade aan derden. Het tot stand komen van een transactie is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. We willen dan ook dat elke deelnemer een eigen aansprakelijkheid verzekering heeft.
 
De deelnemer mag van het bestuur van LetsA verwachten:
Dat ze regelmatig bijeenkomsten organiseert.
Dat ze Vraag- en Aanbodgegevens en Zonnetjestransacties administreert.
Dat eventuele klachten correct behandeld worden.
Dat bestuursleden geen misbruik maken van hun functie.
Dat zorgvuldig met de gegevens van de leden wordt omgegaan (AVG).